Chi tiết về Tác giả

Minh, Trần

 • S. 17 (2007) - Đầu tư tài chính
  Quỹ Đầu tư chứng khoán những mặt tích cực, hạn chế và triển vọng
  Tóm tắt  PDF
 • S. 18 (2007) - Đầu tư tài chính
  Quỹ Đầu tư chứng khoán những mặt tích cực, hạn chế và triển vọng(tt)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 30 (2008) - Công nghệ ngân hàng
  Khảo sát và đo lường các yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến quyết định đầu tư chứng khoán của đầu tư cá nhân
  Tóm tắt  PDF