Chi tiết về Tác giả

Minh Đạo, Trần

  • S. 140 (2017) - THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
    Cạnh tranh và sự ổn định tài chính của ngân hàng – bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF