Chi tiết về Tác giả

Kim Long, Trần

  • S. 147 (2018) - THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
    Ảnh hưởng của quy mô, khả năng sinh lời và cấu trúc sở hữu đến mức độ công bố thông tin tự nguyện tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF