Chi tiết về Tác giả

Hùng Như Anh, Trần

  • S. 132 (2017) - TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
    Nhận diện điều khoản mềm trong thư tín dụng và biện pháp hạn chế rủi ro
    Tóm tắt  PDF