Chi tiết về Tác giả

Dục Thức, Trần

  • S. 154+155 (2019) - BÀI VIẾT
    Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo chuyển đổi đến sự gắn kết với tổ chức của nhân viên tại các doanh nghiệp khởi nghiệp ngành công nghệ thông tin
    Tóm tắt  PDF