Chi tiết về Tác giả

Hoàng, Trần Viết

  • S. 32 (2008) - Công nghệ ngân hàng
    Vận dụng mô hình ba nhân tố trong đo lường suất sinh lời các cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM
    Tóm tắt  PDF