Chi tiết về Tác giả

Trí, Trần Văn

  • S. 76 (2012) - Đầu tư tài chính
    Ứng dụng mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) để lựa chọn cổ phiếu đầu tư
    Tóm tắt  PDF
  • S. 103 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
    Xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán tối ưu bằng mô hình Markowitz
    Tóm tắt  PDF