Chi tiết về Tác giả

Vinh, Trần Tuấn

 • S. 36 (2009) - Nghiên cứu trao đổi
  Mua bán sáp nhập doanh nghiệp – Xu hướng mới của nền kinh tế Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 37 (2009) - Nghiên cứu trao đổi
  Mua bán sáp nhập doanh nghiệp – Xu hướng mới của nền kinh tế Việt Nam.(tiếp theo)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 118 +119 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
  Tác động của dự trữ bắt buộc đến sản lượng và lạm phát tại Việt Nam giai đoạn 2000 - 2014
  Tóm tắt  PDF