Chi tiết về Tác giả

Kiên, Trần Trung

  • S. 92 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
    Phân tích các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến các cân thương mại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 108 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
    Lợi thế cạnh tranh ở một số ngành trọng điểm tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF