Chi tiết về Tác giả

Nghiệp, Trần Thanh

  • S. 86 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
    Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định cung ứng tín dụng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở thành phố Cần Thơ
    Tóm tắt  PDF