Chi tiết về Tác giả

Long, Trần Thanh

 • S. 45 (2009) - Nghiên cứu trao đổi
  Xuất khẩu Việt Nam trước rào cản thương mại quốc tế
  Tóm tắt  PDF
 • S. 52 (2010) - Công nghệ ngân hàng
  Dự báo nhu cầu ngân quỹ của doanh nghiệp, cơ sở để xác định hạn mức tín dụng
  Tóm tắt  PDF
 • S. 98 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Xuất khẩu thủy sản Việt Nam và rào cản thương mại quốc tế.
  Tóm tắt  PDF