Chi tiết về Tác giả

Lâm, Trần Thị

  • S. 9 (2006) - Nghiên cứu trao đổi
    Tổ chức các chi nhánh ngân hàng khu vực – yêu cầu cấp bách trong chương trình cải cách ngân hàng Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 31 (2008) - Công nghệ ngân hàng
    6 chữ “t” và 7 câu hỏi cần trả lời trước khi phán quyết tín dụng
    Tóm tắt  PDF