Chi tiết về Tác giả

Kỳ, Trần Thị

  • S. 21 (2007) - Diễn đàn Tài chính - Ngân hàng
    Kiềm chế lạm phát để tăng trưởng kinh tế bền vững
    Tóm tắt  PDF
  • S. 30 (2008) - Diễn đàn Tài chính - Ngân hàng
    Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008 – Một số trao đổi
    Tóm tắt  PDF