Chi tiết về Tác giả

Oanh, Trần Thị Kim

  • S. 117 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
    Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
    Tóm tắt  PDF