Chi tiết về Tác giả

Ngân, Trần Thị Hoàng

  • S. 42 (2009) - Công nghệ ngân hàng
    Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ qua nghiệp vụ tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội
    Tóm tắt  PDF