Chi tiết về Tác giả

Vân, Trần Thị Hải

 • S. 9 (2006) - Nghiên cứu trao đổi
  Quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại hiện nay – Thực trạng và giải pháp.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 10 (2006) - Nghiên cứu trao đổi
  Quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại hiện nay – Thực trạng và giải pháp.(tiếp theo)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 20 (2007) - Nghiên cứu trao đổi
  Đạo đức nghề nghiệp – Điều kiện hành nghề của kiểm toán viên
  Tóm tắt  PDF