Chi tiết về Tác giả

Ngọc, Trần Thị Bích

  • S. 98 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
    Lạm phát kỳ vọng và chính sách tiền tệ ở các quốc gia Châu Á và Việt Nam
    Tóm tắt  PDF