Chi tiết về Tác giả

Tuấn, Trần Quốc

 • S. 1 (2004) - Nghiên cứu trao đổi
  Các giải pháp để nâng cao hoạt động các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4 (2005) - Công nghệ ngân hàng
  Phương pháp phân tích kỹ thuật và khả năng áp dụng trong hoạt động đầu tư chứng khoán tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5 (2005) - Nghiên cứu trao đổi
  Thị trường chứng khoán Việt Nam qua 5 năm hoạt động. Thực trạng và giải pháp
  Tóm tắt  PDF
 • S. 14 (2007) - Nghiên cứu trao đổi
  Đánh giá hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam sau 6 năm phát triển
  Tóm tắt  PDF
 • S. 31 (2008) - Nghiên cứu trao đổi
  Chứng khoán hóa bất động sản – Giải pháp tạo tính thanh khoản cho thị trường bất động sản Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 34+35 (2009) - Nghiên cứu trao đổi
  Thị trường chứng khoán Việt Nam sau 8 năm hình thành và phát triển
  Tóm tắt  PDF
 • S. 46+47 (2010) - Nghiên cứu trao đổi
  Thị trường chứng khoán Việt Nam- 10 năm nhìn lại
  Tóm tắt  PDF
 • S. 75 (2012) - Nghiên cứu trao đổi
  Quản trị công ty trong các doanh nghiệp Việt Nam
  Tóm tắt  PDF