Chi tiết về Tác giả

Phúc, Trần Nhân

  • S. 99 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
    Mối quan hệ giữa mức xếp hạng quản trị công ty và giá trị của công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
    Tóm tắt  PDF