Chi tiết về Tác giả

Hải, Trần Nguyễn Minh

  • S. 90 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
    Điều hành lãi suất cơ bản của ngân hàng trung ương Malaysia và bài học cho Việt Nam
    Tóm tắt  PDF