Chi tiết về Tác giả

Ước, Trần Mai

  • S. 8 (2006) - Nghiên cứu trao đổi
    Phát triển thanh toán thẻ tại Việt Nam – Thách thức và cơ hội. Retail Banking System
    Tóm tắt  PDF
  • S. 9 (2006) - Nghiên cứu trao đổi
    Một số vấn đề về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF