Chi tiết về Tác giả

Hà, Trần Hồng

  • S. 126 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
    Các nhân tố tác động tới trách nhiệm trả nợ của chủ thẻ tín dụng tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF