Chi tiết về Tác giả

Sơn, Trần Hùng

 • S. 33 (2008) - Công nghệ ngân hàng
  Cơ cấu vốn và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp
  Tóm tắt  PDF
 • S. 58+59 (2011) - Nghiên cứu trao đổi
  Các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 72 (2012) - Nghiên cứu trao đổi
  Tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn mục tiêu của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 89 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
  Mô hình điều chỉnh cấu trúc vốn mục tiêu của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp chưa niêm yết tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 110 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
  Phân tích các chỉ số lành mạnh tài chính của Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 121 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
  Ổn định tài chính, tăng trưởng và biến động kinh tế các nước ASEAN
  Tóm tắt  PDF