Chi tiết về Tác giả

Thanh, Trần Hà Kim

  • S. 50 (2010) - Nghiên cứu trao đổi
    Tín dụng ngân hàng và vần để nhà ở cho người thu nhập thấp
    Tóm tắt  PDF