Chi tiết về Tác giả

Tân, Trần Duy

  • S. 40 (2009) - Nghiên cứu trao đổi
    Tính tất yếu tồn tại của tín dụng thương mại trong nền kinh tế thị trường
    Tóm tắt  PDF