Chi tiết về Tác giả

Thiên, Trần Đình

 • S. 2 (2005) - Nghiên cứu trao đổi
  Kinh tế Việt Nam 2004 – Những điểm nhấn
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6 (2005) - Nghiên cứu trao đổi
  Kinh tế Việt Nam -Chất lượng mới cho giai đoạn phát triển mới
  Tóm tắt  PDF
 • S. 28 (2008) - Nghiên cứu trao đổi
  Kiếm chế lạm phát, ổn định vĩ mô: một số vấn đề đặt ra cho năm 2008
  Tóm tắt  PDF