Chi tiết về Tác giả

Thị Xuân Hương, Trầm

 • S. 144 (2018) - THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
  Ảnh hưởng của đa dạng hóa địa lý đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 146 (2018) - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
  Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản ngân hàng: trường hợp các quốc gia Đông Nam Á
  Tóm tắt  PDF
 • S. 162 (2019) - BÀI VIẾT
  Tác động của tỷ giá đến vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF