Chi tiết về Tác giả

Đình Bảo Long, Trường

  • S. 149 (2018) - THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
    Tính quá tự tin của giám đốc điều hành và quyết định tài trợ – trường hợp các doanh nghiệp tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF