Chi tiết về Tác giả

Minh Hiếu, Trương

  • S. 133 (2017) - THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
    Kiểm định mô hình định giá cơ bản đối với hợp đồng hoán đổi lãi suất tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF