Chi tiết về Tác giả

Diệu Dân, Trương

  • S. 144 (2018) - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
    Tác động của chất lượng quản trị đến thanh khoản của cổ phiếu: bằng chứng từ các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
    Tóm tắt  PDF