Chi tiết về Tác giả

Sỹ, Trương Tiến

 • S. 33 (2008) - Nghiên cứu trao đổi
  Xuất khẩu của Việt Nam trước tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu
  Tóm tắt  PDF
 • S. 37 (2009) - Nghiên cứu trao đổi
  20 năm đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam. Thực trạng và triển vọng
  Tóm tắt  PDF
 • S. 38 (2009) - Nghiên cứu trao đổi
  20 năm đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam. Thực trạng và triển vọng. (tiếp theo)
  Tóm tắt  PDF