Chi tiết về Tác giả

Thông, Trương Quang

  • S. 6 (2005) - Công nghệ ngân hàng
    Các ngân hàng hải ngoại, thiên đường ngân hàng và nạn rửa tiền
    Tóm tắt  PDF
  • S. 61 (2011) - Nghiên cứu trao đổi
    Nghiên cứu thực nghiệm về hiệu năng của chi nhánh các ngân hàng thương mại nhà nước tại Tp. Hồ Chí Minh
    Tóm tắt  PDF