Chi tiết về Tác giả

Thị Thu Thủy, Thân

  • S. 138 (2017) - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
    Mối quan hệ giữa các nhân tố kinh tế vĩ mô và giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF