Chi tiết về Tác giả

Trung, TTrịnh Quốc

  • S. 17 (2007) - Diễn đàn Tài chính - Ngân hàng
    Bàn về tỷ lệ vốn tối thiểu của các tổ chức tín dụng
    Tóm tắt  PDF