Chi tiết về Tác giả

Thanh, Từ Văn

  • S. 65 (2011) - Công nghệ ngân hàng
    Nhu cầu tín dụng chính thức trong phát triển mô hình nuôi ba ba của nông hộ ở tỉnh Kiên Giang
    Tóm tắt  PDF