Chi tiết về Tác giả

Thoa, Từ Thị Kim

  • S. 88 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
    Tổ chức quan hệ nhà đầu tư trong các công ty cổ phần đại chúng Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 116 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
    Mối quan hệ động giữa tính bất định trong dòng tiền và quyết định đầu tư
    Tóm tắt  PDF