Chi tiết về Tác giả

Sơn, Tăng Đình

  • S. 97 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
    Sáp nhập và mua lại tại Việt Nam - Thực trạng và một số kiến nghị
    Tóm tắt  PDF