Chi tiết về Tác giả

Ngọc Linh, Tô

  • S. 133 (2017) - NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
    Truyền dẫn tỷ giá hối đoái phi tuyến đến lạm phát: tiếp cận bằng mô hình TVAR
    Tóm tắt  PDF