Chi tiết về Tác giả

Hưng, Tô Ngọc

  • S. 82+83 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
    Chứng khoán hóa - Giải pháp hỗ trợ tích cực cho tín dụng bất động sản
    Tóm tắt  PDF
  • S. 96 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
    Giám sát an toàn vĩ mô kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam
    Tóm tắt  PDF