Chi tiết về Tác giả

James, Seward

  • S. 2 (2005) - Nghiên cứu trao đổi
    Xây dựng nền tảng công nghệ thông tin cho công cuộc cải cách ngành ngân hàng của Việt Nam
    Tóm tắt  PDF