Chi tiết về Tác giả

Thành, Sử Đình

  • S. 26 (2008) - Nghiên cứu trao đổi
    Bàn về tính độc lập của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 29 (2008) - Diễn đàn Tài chính - Ngân hàng
    Giá cả tài sản, lạm phát và chính sách tiền tệ
    Tóm tắt  PDF