Chi tiết về Tác giả

Nguyễn Thanh Vy, Quách

  • S. 137 (2017) - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
    Mối quan hệ giữa dòng tiền tự do và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
    Tóm tắt  PDF