Chi tiết về Tác giả

Duy, Quách Lâm Đông

  • S. 11 (2006) - Công nghệ ngân hàng
    Một số bất cập của quy định hiện hành về việc thế chấp bảo lãnh quyền sử dụng đất
    Tóm tắt  PDF