Chi tiết về Tác giả

Thị Bích Nguyệt, Phan

  • S. 154+155 (2019) - BÀI VIẾT
    Vốn con người, hoạt động khoa học–công nghệ và đổi mới sáng tạo: bằng chứng quốc tế
    Tóm tắt  PDF