Chi tiết về Tác giả

Diên Vỹ, Phan

  • S. 130+131 (2017) - CHỦ ĐỀ NÓNG
    Đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng trực tuyến – cách tiếp cận và hàm ý chính sách cho Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 156 (2019) - BÀI VIẾT
    Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF