Chi tiết về Tác giả

Đình Khôi, Phan

  • S. 141 (2017) - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
    Mối quan hệ giữa quản trị vốn lưu động và tỷ suất sinh lợi: Trường hợp các công ty ngành công nghiệp niêm yết ở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 144 (2018) - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
    Thông tin lợi nhuận công bố và lợi nhuận bất thường: bằng chứng thực nghiệm từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
    Tóm tắt  PDF