Chi tiết về Tác giả

Hưng, Phan Thành

  • S. 110 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
    Định giá tấm chắn thuế từ nợ vay của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF