Chi tiết về Tác giả

Vỹ, Phan Diên

  • S. 93 (2013) - Chủ đề
    Ảnh hưởng của quan hệ sở hữu chéo trong các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - Trường hợp SCB
    Tóm tắt  PDF
  • S. 105 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
    Kỷ luật thị trường ngân hàng: Luận chứng thực tiễn và bài học cho Việt Nam
    Tóm tắt  PDF