Chi tiết về Tác giả

Thủy, Phan Bùi Gia

  • S. 85 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
    Tác động của thành viên hội đồng quản trị nữ đền hiệu quả hoạt động công ty
    Tóm tắt  PDF