Chi tiết về Tác giả

Nguyên, Phan Đình

 • S. 55 (2010) - Nghiên cứu trao đổi
  Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển tài chính - Trường hợp hộ gia đình Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 78 (2012) - Đầu tư tài chính
  Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời của cổ phiều niêm yết trên sàn chứng khoán Tp.HCM
  Tóm tắt  PDF
 • S. 85 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
  Các nhân tố ảnh hưởng đến giá chứng khoán tại Tp. Hồ Chí Minh
  Tóm tắt  PDF
 • S. 97 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Các nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng thương mại của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 104 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Tác động của vốn lưu động đến lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 111 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
  Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trong cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
  Tóm tắt  PDF
 • S. 117 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
  Các yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành giá đất tại TP.HCM
  Tóm tắt  PDF